تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶www.Diarunadiar.com
برائت ملاعبداله حسن زاده از مخالفت با اتحاد
از آنجا که ملاعبداله حسن زاده فردی سیاست باز است و به دنبال حفظ منافع شخصی و موقعیت خود می باشد ؛ سعی به تبرئه از مخالفت با اتحاد دارد.

در روزهای اخیر ملاعبداله حسن زاده به دیدار هجری و محمدنظیف قادری رفته و از حضور آنان در مراسم ترحیم برادرش قدردانی نموده است. ایشان در حاشیه این دیدار از اتهام زنی اعضا حدکا مبنی بر نقش اصلی وی در عدم شکل گیری اتحاد گلایه و از مخالفتش با اتحاد برائت جسته است. ملاعبداله فرد سیاست بازی است و برای حفظ موقعیت خود اینگونه رفتار می کند . لیکن همه می دانند که یکی از مهره های اصلی مخالفت با اتحاد خود او می باشد.